ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Nabór na stanowiskowo pracownika ds. administracyjno – finansowych przy organizacji kursu projektowania usług. ( rekrutacja zakończona )

8 lat temu

W związku z realizacją zadania Kurs projektowania usług w ramach komponentu ponadnarodowego projektu “Design Silesia II” Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza nabór ofert na stanowisko pracownika administracyjno – finansowego w w/w projekcie.

Wymagane kwalifikacje:

• wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek studiów – ekonomia, prawo, finanse
• znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego,
• znajomość przepisów dot. zasad finansowania i kwalifikowalności wydatków w ramach POKL
• znajomość Ustawy o Finansach Publicznych
• doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów unijnych
• znajomość zasad sporządzania wniosków o płatność

Dodatkowe:
• znajomość wyżej opisanej tematyki potwierdzona doświadczeniem wykazanym w CV,
• doskonałe umiejętności organizacyjne,
• znajomość formularza PEFS
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu, w szczególności znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),
• sumienność i odpowiedzialność,
• umiejętność pracy zespołowej,
• wysoka motywacja.

Zakres obowiązków:

a) przygotowywanie merytoryczne korespondencji do instytucji pośredniczącej lub partnera projektu,
b) sporządzanie i przedkładanie do podpisu:
- umów
- wniosków dot. zmiany umowy;
- wniosków o płatność
- sprawozdań z realizacji projektu;
- wymaganych wyjaśnień i informacji;

c) monitorowanie realizacji zakresu rzeczowego i finansowego zadania w szczególności poprzez:
- sprawdzanie postępu wykonanych zadań w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego (planu realizacji projektu) określonego w umowie;
- sprawdzanie pod względem merytorycznym i opisywanie faktur zgodnie z przepisami wskazanymi przez pracodawcę
- rozliczanie środków finansowych na realizację projektu;

d) wprowadzanie dokumentów księgowych i umów do systemu komputerowego Akademii;

e) gromadzenie, przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji projektu, za wyjątkiem dokumentów księgowych, za które odpowiada DFK.

f) Przeprowadzanie rozeznań rynkowych na usługi lub zakup materiałów związanych z realizacją projektu

g) monitorowanie i sporządzanie zbiorczych informacji o wskaźnikach realizacji projektu.

h) monitorowanie przepisów związanych z realizacją projektu

i) uczestniczenie w naradach z partnerami projektu

j) wykonywanie innych niezbędnych działań związanych z realizacją projektu

l) W zakresie prowadzonych zagadnień sporządzanie pism, sprawozdań, informacji itd.

Forma świadczenia usługi:

Umowa zlecenie

Okres zatrudnienia:

marzec 2013 – czerwiec 2013

Od Kandydatów oczekuje się złożenia oferty zawierającej:

- CV potwierdzające spełnienie wymaganych kwalifikacji (z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz.U. 02.101.926 j.t. ze zm.),
- list motywacyjny.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37 w biurze rektora lub drogą mailową na adres: design-silesia@asp.katowice.pl w terminie do dnia 25 lutego 2013 r.

Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest spełnienie wyżej wymienionych kwalifikacji.

Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi