ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50

6 lat temu

przetarg unieważniono

Powiadomienie o unieważnieniu przetargu na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną z dnia 29 06 2015r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną (wielofunkcyjną restaurację/kawiarnię).

Organizator przetargu:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice,

ogłasza przetarg

na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w na parterze i  I piętrze budynku
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, o powierzchni użytkowej wynoszącej 154,79 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (wielofunkcyjnej restauracji/kawiarni) - na czas nieokreślony.

 • Przetarg jest przeprowadzany zgodnie z Warunkami Przetargu nr sprawy ASP-DAT- 221-09/15
 • Oferty należy składać w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska 37 do dnia 26 czerwca 2015 r. do godz. 10:00. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Organizatora przetargu.
 • Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po terminie składania ofert zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania po zakończeniu postępowania.
 • Organizator przetargu otworzy publicznie złożone oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 10:30, do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37 – Sala Senatu. (Otwarcie ofert, z podaniem nazwy oferenta i odczytanie oferowanej stawki najmu – jest jawne).
 • Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu otwarcia ofert.
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w warunkach przetargu.
 • Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
 • Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane przez Organizatora przetargu.
 • Organizator przetargu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • Organizator przetargu niezwłocznie powiadomi na piśmie wszystkich Oferentów o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

Ogłoszenie o przetargu:

 1. Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną
 2. Warunki Przetargu na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną

Załączniki /warunki przetargu nr sprawy ASP-DAT-221-09/15/:

 1. Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu nr sprawy wzór formularza ofertowego
 2. Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu wykaz prowadzonych punktów gastronomicznych
 3. Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu projekt umowy najmu
 4. Załącznik nr 4 do Warunków Przetargu dokumentacja projektowa - Dokumentacja projektowa Biuro Projektowe An Archi Group – wyposażenie lokalu w meble, obowiązkowo w zakresie lady do wydawania posiłków (kolorystyka i  jakość mebli dostosowana do wystroju i umeblowania w budynku Akademii przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach).
Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi