ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

CEEPUS

UWAGA!

Uwaga! Koordynator sieci Art&Design w programie CEEPUS informuje, iż w roku akademickim 2011/12 sieć Art.&Design zostaje zamknięta. Tym samym wymiana studentów i pedagogów w ramach programu CEEPUS w roku akademickim 2011/12 zostaje wstrzymana.

Program Ceepus
(za Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)

Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) powstał w roku 1993. Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są oprócz Polski: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Rumunia oraz Węgry. Program promuje wymianę studentów, wspiera również wymianę kadr nauczających instytucji szkolnictwa wyższego w celu promowania transnarodowej współpracy międzyuniwersyteckiej i wzmocnienia wymiaru środkowoeuropejskiego uniwersyteckich programów nauczania. Program CEEPUS nie obejmuje działalności badawczej i rozwoju technologicznego.

Każda z uczelni uczestniczącej w programie wysyła i przyjmuje studentów na okres 3 miesięcy, jednakże ostateczna długość stypendium zależy od ilości miesięcy stypendialnych przyznanych każdej ze szkół. Czas pobytu na stypendium jest uznawany za równorzędny z okresem studiów w uczelni macierzystej. Ponadto, każda z uczelni może wysyłać i przyjmować na 1-2 miesięczne stypendia pedagogów uczelni partnerskich. Nauczyciel wizytujący uczestniczy w zajęciach prowadzonych w uczelni przyjmującej.
Uczelnie uczestniczące w sieci oferują możliwość uczestnictwa w letnich warsztatach artystycznych prowadzonych przez pedagogów danej uczelni. Czas trwania takich warsztatów to ok. 2 tygodnie. Uczestnicy (studenci i/lub pedagodzy) mają okazję dogłębnego studiowania zadanego tematu w trakcie dwutygodniowej intensywnej pracy. Program CEEPUS zakłada również organizację wspólnych wystaw prac powstałych w ramach wymiany.

Zasady realizacji wymiany akademickiej w ramach środkowoeuropejskiego programu studiów uniwersyteckich CEEPUS.

Terminy składania aplikacji bezpośrednio do wybranych uczelni (dotyczy studentów wyłonionych w ramach rekrutacji ASP Katowice):

 • na semestr zimowy do dnia 15 czerwca
 • na semestr letni do dnia 15 listopada

Procedura kierowania stypendystów polskich na staże zagraniczne

 1. W Programie CEEPUS obowiązuje jeden wzór aplikacji wypełnianej przez kandydatów (studentów – pracowników naukowych) w jęz. angielskim; Wprowadzenie i edycja aplikacji: Aplikacja wprowadzona powinna zostać do systemu SA-ERF przez osobę zainteresowaną lub bezpośrednio przez Koordynatora/ Partnera poprzez stronę internetową http://ceepus.scholarships.at. Kandydat wprowadza swą aplikację poprzez komendę „Registry New” w dziale „Mobility Students & Teachers”. Po zakończeniu operacji wprowadzania aplikacji kandydat ma możliwość wydrukowania aplikacji z systemu SA-ERF oraz otrzymuje swoje indywidualne hasła dostępowe. Warunkiem do prawidłowego działania systemu SA-ERF jest m.in. podanie przez kandydata prawidłowego i aktywnego adresu e-mailowego. Minimalny okres stypendium dla studentów (undergraduates) wynosi 3 miesiące.
 2. Koordynator / Partner po otrzymaniu oryginalnej aplikacji podpisuje ją w punkcie 5.1 i przesyła jej egzemplarz do Polskiego Biura CEEPUS (NCO-PL) w obowiązujących terminach. Zatwierdza także elektroniczną wersję aplikacji otrzymaną w systemie SA-ERF. Czynność ta możliwa jest po wejściu do systemu na stronie internetowej http://www.ceepus.org/ceepus w dziale „Coordinator & Partners”. Hasła niezbędne do zatwierdzania aplikacji i wejścia na stronę internetową Koordynatorzy otrzymują z Polskiego Biura CEEPUS a Partnerzy od swoich Koordynatorów zagranicznych.
 3. NCO-PL przesyła potwierdzone aplikacje do odpowiedniego Narodowego Biura CEEPUS (NCO). Zagraniczne NCO przyznaje stypendium i wysyła wszelkie niezbędne informacje pod wskazany w aplikacji adres. Aplikant winien otrzymać:
  • „Letter of Award” (przyznanie stypendium)
  • „Letter of Acceptance” – druk CEEPUS (wypełnia aplikant i niezwłocznie wysyła do zagranicznego NCO)
  • „Obligations” (podpisuje aplikant i odsyła jw.)
  • „Letter of Confirmation” (podpisuje Koordynator lub Partner na uczelni przyjmującej aplikanta po odbytym przez niego stażu).
 4. Po odbytym stażu stypendysta przekazuje do jednostki kierującej go na stypendium: Koordynatora – Partnera – Działu Współpracy z Zagranicą na swojej uczelni:
  • podpisany przez Koordynatora lub Partnera zagranicznego „Letter of Confirmation”
  • sprawozdanie z przebiegu stypendium (w jęz. polskim)
  • wypełniony w 2 egzemplarzach formularz „Mobility Report Student – Teacher” (w jęz. angielskim)
  • inne dokumenty wymagane przez uczelnię w ramach jej wewnętrznych przepisów.
 5. Uczelnia obciąża Ministerstwo Kultury - Departament Szkolnictwa Artystycznego kosztami przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, wg zasad finansowych obowiązujących w programie CEEPUS.

Zasady refundacji

 1. Zgodnie z Porozumieniem CEEPUS (Aneks I Działanie 5 ust. 6) stypendia Programu CEEPUS są „całościowe” tzn. w kwocie stypendium zawierają się koszty utrzymania, zakwaterowania i ubezpieczenia w trakcie pobytu stypendysty. Kwoty stypendialne reguluje aktualna „Decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości stypendiów przysługujących osobom nie będącym obywatelami polskimi.”
 2. Zgodnie z Porozumieniem CEEPUS (Aneks I Działanie 5 ust. 7) uczelnia pokrywa koszty przejazdu stypendystów na stypendium poza granicami kraju (najtańszym środkiem transportu – bilet II kl. PKP).
 3. Koszty stypendium w przypadku cudzoziemców jak i podróży na stypendium obywateli RP podlegają refundacji przez Ministerstwo Kultury Departament Szkolnictwa Artystycznego.
 4. Odpowiednia jednostka uczelni wystawia notę obciążeniową po uzyskaniu wszystkich dokumentów zarówno od stypendysty powracającego ze stypendium jak i Koordynatora – Partnera jeśli chodzi o cudzoziemca.

Przebieg stypendium

 1. Na podstawie przysłanego z uczelni przyjmującej „Letter of Acceptance” zagraniczne Biuro CEEPUS (NCO) potwierdza przyznanie stypendium i powiadamia o tym aplikanta przesyłając mu niezbędne dokumenty. Aplikacja zostaje zatwierdzona w systemie SA-ERF, a informacja o nadanym stypendium przesyłana jest automatycznie do zainteresowanych.
 2. Po otrzymaniu informacji stypendysta odsyła do zagranicznego NCO wypełniony i podpisany druk „Letter of Acceptance” oraz „Obligations” (druki CEEPUS).
 3. Zgodnie z terminem stypendysta przyjeżdża na stypendium do wybranego kraju, zgłasza się do Koordynatora-Partnera oraz osoby wymienionej w „Letter of Acceptance” jako tzw. „housing contact”.
 4. Odpowiednia jednostka uczelni kwateruje stypendystę i wypłaca stypendium.
 5. Stypendysta realizuje uprzednio uzgodniony program w ramach projektu.
 6. Stypendysta po zakończonym stażu podpisuje u Koordynatora – Partnera „Letter of Confirmation”, kopia pozostaje na uczelni przyjmującej.
 7. Stypendysta rozlicza się z wymaganych dokumentów ze swoim NCO (kopia „Letter of Confirmation” oraz „Teacher-Student Report”).
 8. Po odbytym stypendium uczelnia obciąża Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej kosztami podróży stypendysty na stypendium.

Zgodnie z §8 „Regulaminu ustalania wysokości i przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach” z dn. 01.10.2004 r. studenci wyjeżdżający na stypendium w ramach Programu CEEPUS zachowują prawo do stypendium socjalnego oraz za wyniki w nauce.

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

formularz zgloszeniowy pedagodzy
formularz zgloszeniowy studenci

Uczelnie partnerskie katowickiej ASP w ramach programu CEEPUS:

 1. University of Art and Design, Budapest, Węgry
  www.mie.hu
 2. University of Ljubljana Academy of Fine Arts, Słowenia
  www.uvi.si
 3. Brno University of Technology, Czechy
  www.ffa.vutbr.cz
 4. University of Zagreb Academy of Fine Arts, Chorwacja
  www.alu.hr
 5. University of Art and Design in Cluj-Napoca The Faculty of Decorative Arts and Design, Rumunia
  www.uartdcluj.ro
 6. University of Ljubljana Faculty of Natural Sciences and Technology, Słowenia
  www.uni-lj.si

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi