ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Klaster Biznesów Kreatywnych

Zakres pro­jek­tu „Utwo­rze­nie Klastra Bi­zne­sów Kre­atyw­ny­ch” powstał w maju 2012 roku z ini­cja­ty­wy Sto­wa­rzy­sze­nia Ko­pal­nia Kre­atyw­no­ści.

Przed­mio­tem pro­jek­tu jest uru­cho­mie­nie klastra wspie­ra­ją­ce­go ko­ope­ra­cję podmio­tów dzia­ła­ją­cych w bran­żach kre­atyw­nych. Klaster Bi­zne­sów Kre­atyw­nych będzie miał na celu wymianę wiedzy, kno­w-how, umie­jęt­no­ści, do­świad­cze­nia oraz opra­co­wa­nych in­no­wa­cji.

Projekt będzie obej­mo­wał swoim dzia­ła­niem obszar całego wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.

Zakres współ­pra­cy po­mię­dzy człon­ka­mi klastra będzie obej­mo­wał po­niż­sze dzia­ła­nia:

 • wspólne ini­cja­ty­wy pro­mo­cyj­ne i mar­ke­tin­go­we,
 • or­ga­ni­zo­wa­nie se­mi­na­riów, warsz­ta­tów, do­radz­twa dla Człon­ków klastra oraz pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści in­for­ma­cyj­nej i pro­mo­cyj­nej,
 • utwo­rze­nie i pro­wa­dze­nie systemu in­for­ma­cji i wymiany do­świad­czeń, słu­żą­ce­go na­wią­zy­wa­niu i roz­wi­ja­niu kon­tak­tów na­uko­wych i go­spo­dar­czych,
 • po­zy­ski­wa­nie środków ze­wnętrz­nych w celu pro­mo­cja współ­pra­cy przed­się­biorstw branży fi­nan­so­wa­nia badań, in­we­sty­cji, przed­się­wzięć ar­ty­stycz­nych wspie­ra­ją­cych rozwój bi­zne­sów kre­atyw­nych
 • po­zy­ski­wa­nie in­we­sto­rów kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych dla przed­się­wzięć z sektora prze­my­słu kre­atyw­ne­go, re­ali­zo­wa­nych przy udziale Klastra,
 • współ­pra­cę z innymi or­ga­ni­za­cja­mi kra­jo­wy­mi i za­gra­nicz­ny­mi, których cele i zakres dzia­łal­no­ści po­zo­sta­ją zbieżne z celami i dzia­łal­no­ścią Klastra. /http://www.klasterkreatywny.com.pl/o-projekcie.html/

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi