ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Młodzi Naukowcy

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania i rozliczania środków na działalność statutową – finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

§ 1
Użyte w niniejszych Zasadach pojęcia oznaczają:

 1. „Uczelnia” – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

- „Ustawa” – ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 ze zm.).
- „Pracownik” – nauczyciel akademicki, pozostający w stosunku pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na podstawie: mianowania, powołania lub umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks prawny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666); zatrudniony na stanowisku naukowo-dydaktycznym. - „Działalność statutowa” – realizacja określonych w statucie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zadań związanych z prowadzonymi przez Uczelnię w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, o których mowa w art. 2 ust. 7 ustawy. - „Komisja” – Senacka Komisja ds. badań naukowych. - „Kierownik projektu” – osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 składająca wniosek i odpowiedzialna za realizację projektu. - „Prorektor” – Prorektor właściwy ds. badań naukowych. - „Wniosek” – wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działalności statutowej – badań własnych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. - „Młody naukowiec” – pracownik prowadzący działalność badawczo-rozwojową, który w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat; - „Uczestnik studiów doktoranckich” – student studiów doktoranckich prowadzonych przez ASP w Katowicach - „Projekt realizowany samodzielnie” – projekt realizowany przez jedną osobę będącą jednocześnie kierownikiem projektu. - „Projekt realizowany zespołowo” – projekt realizowany przez co najmniej dwie osoby, z których jedna jest kierownikiem projektu.

§ 2

 1. Młodzi naukowcy i studenci studiów doktoranckich mogą składać wnioski o dofinansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, finansowane w wewnętrznym trybie konkursowym.
 2. Konkurs na projekty rozpisuje Prorektor.
 3. Wnioski należy składać do Dziekana Wydziału w terminie określonym w komunikacie Prorektora.
 4. Opisy planowanych do realizacji projektów przygotowują kierownicy projektów zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym zał. nr 2 do Zarządzenia.
 5. Młodzi naukowcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu badawczego realizowanego samodzielnie lub zespołowo,
 6. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać wyłącznie wnioski o dofinansowanie projektu badawczego realizowanego samodzielnie.
 7. Projekty badawcze realizowane przez uczestników studiów doktoranckich wymagają dodatkowo sporządzenia „umowy na wykonanie projektu badawczego samodzielnego”, której wzór stanowi zał. nr 5 do Zarządzenia.
 8. Dopuszcza się prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych przez zespoły międzywydziałowe. W takim przypadku o ostatecznych proporcjach zaangażowania finansowego poszczególnych wydziałów decyduje Prorektor po konsultacjach z Dziekanami Wydziałów.

§ 3

 1. Oceny planowanych do realizacji projektów dokonują recenzenci, powołani przez Prorektora odrębnym komunikatem.
 2. Każdy wniosek powinien zostać oceniony przez dwóch recenzentów.
 3. W szczególnych przypadkach, Prorektor może powołać trzeciego recenzenta.
 4. Recenzentem może być pracownik z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, reprezentujący dziedzinę, której dotyczy wniosek.
 5. Recenzent ocenia wartość merytoryczną oraz budżet projektu.
 6. Recenzja przeprowadzana jest zgodnie z formularzem stanowiącym zał. nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

 1. Po otrzymaniu decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego określającej wysokość dotacji przyznanej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Dziekan Wydziału przekazuje tę informację Prorektorowi, Kanclerzowi i Kwestorowi.
 2. Dziekan Wydziału, biorąc pod uwagę sumaryczna punktację ocenionych wniosków, sporządza listę rankingową zadań badawczych, następnie przedstawia Komisji propozycję projektów do dofinansowania wraz z informacją o proponowanej wysokości dofinansowania każdego z nich.
 3. Komisja opiniuje przedstawione projekty i przekazuje do zatwierdzenia Prorektorowi.
 4. Dziekan Wydziału dokonuje podziału dotacji o której mowa w ust.1 przekazując środki na:
  a) realizację projektów – w wysokości nieprzekraczającej kwot pierwotnie wnioskowanych przez kierowników projektów;
  b) upowszechnienie nauki: - dofinansowanie publikacji konferencyjnych - uczestnictwo w targach, konferencjach itd.
 5. Kierownicy projektów otrzymują od Dziekana, w formie pisemnej, decyzje określające wysokość środków przyznanych na realizację badań.

§ 5

 1. Jeżeli kwota przyznana na realizację projektu różni się od wskazanej we wniosku, kierownik projektu jest zobowiązany do dokonania we wniosku niezbędnych zmian merytoryczno-finansowych, umożliwiających realizację projektu w ramach budżetu określonego w decyzji Dziekana.
 2. Kierownicy projektów zobowiązani są do przekazania zaktualizowanych dokumentów Dziekanowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu środków, o których mowa w § 4.

§ 6

 1. Wydatkowanie środków powinno być zgodne z budżetem projektu.
 2. W przypadku przesunięć pomiędzy kategoriami budżetu projektu, przekraczających 10% wartości projektu, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Dziekana.

§ 7

 1. Ze środków na działalność statutową przyznanych Wydziałom nie mogą być finansowane wynagrodzenia pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną.
 2. Uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość finansowania ze środków przyznanych na działalność statutową wynagrodzeń ekspertów spoza Uczelni, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

§ 8

 1. Przy planowaniu w kalkulacji projektu zakupu środków trwałych / aparatury specjalnej należy podać zasadność zakupu pod kątem wykorzystania w badaniach statutowych.
 2. Krajowe podróże pracowników związane z realizacją badań są rozliczane zgodnie z  Zasadami delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników wprowadzonymi Zarządzeniem nr 35/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
 3. Zagraniczne podróże pracowników i doktorantów związane z realizacją badań są rozliczane zgodnie z Zasadami kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wprowadzonymi Uchwałą Senatu nr 15 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
 4. Krajowe podróże studentów i doktorantów rozliczane są zgodnie z zasadami realizacji i rozliczania kosztów podróży krajowych studentów lub doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach związanych z prowadzeniem badań naukowych wprowadzonymi Zarządzeniem nr 46/2016 z dnia 28.12.2016

§ 9

 1. Środki finansowe przyznane na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich należy wykorzystać w roku ich przyznania.
 2. Kierownik projektu w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Dziekana o przeniesienie niewykorzystanych środków na rok następny.
 3. Niewykorzystane środki z realizacji projektów tworzą rezerwę celową Dziekana, która winna być przeznaczona na realizację zadań z zakresu działalności statutowej w odpowiednich terminach określonych w Ustawie.

§ 10

 1. Kierownicy projektów składają Dziekanowi po zakończeniu projektu raport z realizacji projektu zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 oraz opracowanie zwarte zawierające rezultaty badań.
 2. W przypadku kontynuacji badań w kolejnych latach opracowanie zwarte zawierające rezultaty badań może być przedstawione na zakończenie realizacji procesu badawczego.
 3. Rezultaty badawcze uzyskane w wyniku prowadzonych badań są oceniane przez Komisję.
 4. Rezultaty badawcze uzyskane w wyniku prowadzonych badań są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej uczelni.
 5. Ustęp 4 nie ma zastosowania, jeżeli wyniki prac stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub należą do kategorii informacji niejawnych podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
 6. We wszystkich formach materiałów upowszechniających rezultaty projektu (np. wydawnictwach, wystąpieniach konferencyjnych itd.) wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o sposobie finansowania projektu zgodnie z wytycznymi ASP.

§ 11

 1. Niezrealizowanie projektu przez Młodego Naukowca lub otrzymanie negatywnej oceny Komisji w kwestii uzyskanych rezultatów badawczych skutkuje niemożnością ubiegania się o dofinansowanie projektu w roku przyszłym.
 2. Niezrealizowanie projektu przez doktoranta lub otrzymanie negatywnej oceny Komisji skutkuje sankcjami, określonymi w umowie.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi