ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Potencjał Badawczy

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania i rozliczania środków na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego Wydziału.

§ 1
Użyte w niniejszych Zasadach pojęcia oznaczają:

 1. „Uczelnia” – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach;
 2. „Pracownik” – nauczyciel akademicki, pozostający w stosunku pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na podstawie: mianowania, powołania lub umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy; zatrudniony na stanowisku naukowo-dydaktycznym.
 3. „Działalność statutowa” – realizacja określonych w statucie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zadań związanych z prowadzonymi przez Uczelnię w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, o których mowa w art. 2 ust. 7 Ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 poz. 1620)
 4. Finansowanie działalności statutowej: a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym Uczelni; b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów; c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, za wyjątkiem kosztów związanych z działalnością dydaktyczną; d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o których mowa w lit. a) niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej; e) współpraca naukowa krajowa i zagraniczna niezbędna do realizacji badań, o których mowa w lit. a) f) promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; g) upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych; h) tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych; i) sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych; j) podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki.
 5. „Komisja” – Senacka Komisja ds. badań naukowych.
 6. „Kierownik projektu” – osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 składająca wniosek i odpowiedzialna za realizację projektu;
 7. „Prorektor” – Prorektor właściwy ds. badań naukowych.
 8. „Ustawa” – Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 poz.1620)
 9. „Wniosek” – wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działalności statutowej – utrzymanie potencjału badawczego.

§ 2

 1. Działalność statutowa w części dotyczącej potencjału badawczego jest realizowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału.
 2. W szczególnych przypadkach, za zgodą Rektora, dopuszcza się realizację działalności statutowej, o której mowa w ust. 1 przez pracowników, zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych.
 3. Dopuszcza się realizację działalności statutowej, o której mowa w ust. 1 przez zespoły międzywydziałowe. W takim przypadku o ostatecznych proporcjach zaangażowania finansowego poszczególnych wydziałów decyduje Prorektor po konsultacjach z Dziekanami Wydziałów.
 4. W szczególnych przypadkach, po akceptacji Dziekana i po spełnieniu wymogów formalnych, dopuszcza się realizację działalności statutowej, o której mowa w ust. 1 przez pracowników, zatrudnionych z jednostkach ogólnouczelnianych Uczelni, w tym w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki.

§ 3

Informację o przyznanych środkach na realizację projektów finansowanych w ramach działalności statutowej Dziekan przekazuje Prorektorowi, Kanclerzowi i Kwestorowi. Dziekan Wydziału dokonuje podziału dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przekazując środki na:
a) realizację projektów – w wysokości nieprzekraczającej kwot pierwotnie wnioskowanych przez kierowników projektów;
b) upowszechnienie nauki:

 • dofinansowanie publikacji konferencyjnych
 • uczestnictwo w targach, konferencjach itd.
 • inne działania zgodne z §1 pkt 4 

c) utrzymanie łączności komputerowej związanej z działalnością naukowo- badawczą w wysokości zgodnej z metodyką wyliczenia tych kosztów przyjętej na dany rok kalendarzowy w Uczelni;

§ 4
Pracownicy, zatrudnieni w Akademii, planujący realizację projektów, składają wnioski o dofinansowanie zadań badawczych w ramach utrzymania potencjału badawczego Wydziałów.
Opis planowanego do realizacji projektu przygotowuje kierownik projektu zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym zał. nr 2 do Zarządzenia.
Wnioski, o których mowa w ust. 2 składane są do Dziekana Wydziału w terminie określonym przez Dziekana.

§ 5
Oceny planowanych do realizacji projektów dokonują recenzenci, powołani przez Prorektora odrębnym komunikatem.
Każdy wniosek powinien zostać oceniony przez dwóch recenzentów. W szczególnych przypadkach, Prorektor może powołać trzeciego recenzenta. Recenzentem może być pracownik z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, reprezentujący dziedzinę, której dotyczy wniosek. Recenzent ocenia wartość merytoryczną oraz budżet projektu. Recenzja przeprowadzana jest zgodnie z formularzem stanowiącym zał. nr 3 do Zarządzenia.

§ 6
Dziekan Wydziału, biorąc pod uwagę sumaryczna punktację ocenionych wniosków, sporządza listę rankingową zadań badawczych, następnie przedstawia Komisji propozycję projektów do dofinansowania wraz z informacją o proponowanej wysokości dofinansowania.
Komisja opiniuje przedstawione projekty i przekazuje do zatwierdzenia Prorektorowi. Kierownicy projektów otrzymują od Dziekana, w formie pisemnej, decyzje określające wysokość środków przyznanych na realizację poszczególnych projektów badawczych.

§ 7
Jeżeli kwota przyznana na realizację projektu różni się od wskazanej we wniosku, kierownik projektu jest zobowiązany do dokonania we wniosku niezbędnych zmian merytoryczno-finansowych, umożliwiających realizację projektu w ramach budżetu określonego w decyzji Dziekana.
Kierownicy projektów zobowiązani są do przekazania zaktualizowanych dokumentów Dziekanowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu środków, o których mowa w § 6.

§ 8
Wydatkowanie środków powinno być zgodne z budżetem projektu. W przypadku przesunięć pomiędzy kategoriami budżetu projektu, przekraczających 10% wartości projektu, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Dziekana.

§ 9
Ze środków na działalność statutową przyznanych Wydziałom nie mogą być finansowane wynagrodzenia pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość finansowania ze środków przyznanych na działalność statutową wynagrodzeń ekspertów spoza Uczelni, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

§ 10
Przy planowaniu w kalkulacji projektu zakupu środków trwałych / aparatury specjalnej należy podać zasadność zakupu pod kątem wykorzystania w badaniach statutowych. Krajowe podróże służbowe są rozliczane zgodnie z  Zasadami delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników wprowadzonymi Zarządzeniem nr 35/2014 z dnia 8.12.2014r. Zagraniczne podróże służbowe są rozliczane zgodnie z Uchwałą Senatu nr 15 z dnia 29.04.2010.

§ 11
Środki przyznane na działalność statutową w części dotyczącej potencjału badawczego należy wykorzystać w roku ich przyznania.
Kierownik projektu w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Dziekana o przeniesienie niewykorzystanych środków na rok następny. Niewykorzystane środki z realizacji projektów tworzą rezerwę celową Dziekana, która winna być przeznaczona na realizację zadań z zakresu działalności statutowej w odpowiednich terminach określonych w Ustawie.

§ 12
Kierownicy projektów składają Dziekanowi po zakończeniu projektu raport z realizacji projektu badań statutowych zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 oraz opracowanie zwarte zawierające rezultaty badań. W przypadku kontynuacji badań w kolejnych latach opracowanie zwarte zawierające rezultaty badań może być przedstawione na zakończenie realizacji procesu badawczego. Rezultaty badawcze uzyskane w wyniku prowadzonych badań są oceniane przez Komisję. Rezultaty badawcze uzyskane w wyniku prowadzonych badań są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej uczelni. Ust. 4 nie ma zastosowania, jeżeli wyniki prac stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub należą do kategorii informacji niejawnych podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. We wszystkich formach materiałów upowszechniających rezultaty projektu (np. wydawnictwach, wystąpieniach konferencyjnych itd.) wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o sposobie finansowania projektu zgodnie z wytycznymi ASP.

§ 13
Niezrealizowanie projektu lub otrzymanie negatywnej oceny Komisji w kwestii uzyskanych rezultatów badawczych skutkuje niemożnością ubiegania się o dofinansowanie projektu w roku przyszłym.

Załączniki

 1. Zarządzenie nr 40 PB
 2. Załącznik nr 1 – ZASADY PB
 3. Załącznik nr 2 – WNIOSEK PB
 4. Załącznik nr 3 – RECENZJA
 5. Załącznik nr 4 – RAPORT PB
 6. Katalog kosztów PB
 7. Tabela kosztów PB

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi