ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Praktyki | Wydział Artystyczny

Koordynator praktyk

Judyta Bernaś j_bernas@onet.pl

Harmonogram praktyk zawodowych

Harmonogram praktyk zawodowych | Wydział Artystyczny

Integralną częścią procesu kształcenia studenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach są praktyki studenckie, które na Wydziale Artystycznym przybierają formę plenerów artystycznych i praktyk zawodowych.

Podczas wyjazdów plenerowych, prowadzący je nauczyciele akademiccy kładą nacisk na realizację zadań związanych z przyszłą specjalnością zawodową studentów oraz z rozwojem indywidualnych zdolności studentów, np. interdyscyplinarny plener Katedry Malarstwa, w którym uczestniczyły 3 pracownie: Malarstwa, Interdyscyplinarna i Scenografii (2010). Studenci uczestniczą także w warsztatach artystycznych (Warsztaty Ilustratorskie w Górkach Wielkich – 2009, 2010), gdzie mogą stanąć przed nowymi wyzwaniami artystycznymi, zdobyć nowe doświadczenia, skonfrontować się ze studentami z innych uczelni.

Celem głównym praktyki zawodowej jest poznanie przez studentów specyfiki pracy artystów plastyków i projektantów w m.in.: agencjach reklamowych i wydawniczych, studiach filmowych, galeriach, muzeach oraz innych instytucjach zajmujących się promocją kultury i sztuki. Praktyka ma na celu wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach oraz przygotowanie studenta do podjęcia pracy w zawodzie zgodnym z kształconą specjalnością. Dodatkowym atutem i celem praktyk jest stwarzanie warunków do współpracy między przedsiębiorcami a studentami, co skutkuje nawiązywaniem kontaktów zawodowych, przydatnych np. do realizacji pracy semestralnej lub dyplomowej.

Praktyki studenckie mogą przyjąć formę zajęć praktycznych, terenowych, pobytów w krajowych i zagranicznych instytucjach publicznych i niepublicznych (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury), w zakładach przemysłowych, których charakter działań związany jest z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów. Praktyka zawodowa może być realizowana także w jednostkach organizacyjnych ASP w Katowicach, tj.: Galerii Rondo Sztuki, Oficynie Wydawniczej oraz w ramach działalności uczelnianych Kół Naukowych. ASP w Katowicach w ramach organizowania corocznych praktyk studenckich współpracuje z katowickimi instytucjami tj.: Galerią Sztuki Współczesnej BWA, redakcją Gościa Niedzielnego, Drukarnią Archidiecezjalną, Agencją reklamową WIZUAL, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek (byłe Górnośląskie Centrum Kultury). Poniżej została wymieniona tylko niewielka część instytucji, z którymi Dziekan Wydziału Artystycznego podpisał porozumienia o współpracy w sprawie praktyk: Teatr Rozrywki w Chorzowie, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Pałac Młodzieży w Katowicach, Muzeum Górnictwa w Zabrzu, Muzeum w Gliwicach – Willa Caro, Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki.

Studenci mogą także realizować praktyki w ramach podpisanych z instytucjami umów o pracę lub odbytego w nich wolontariatu. Szczegółowe treści kształcenia w trakcie praktyki opisane zostały w programie praktyk, który dołączany jest do porozumienia zawieranego pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą studenta.

<

System kontroli praktyk zawodowych na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prowadzony jest przez koordynatora poprzez konsultowanie programu praktyk zawodowych oraz stały kontakt i współpracę z opiekunem studenta z instytucji, w której odbywa on praktykę.

Podstawą do zaliczenia przez Dziekana Wydziału Artystycznego:

 • pleneru artystycznego jest odbycie przez studenta w/w pleneru, uzyskanie wpisu zaliczeniowego na karcie i do indeksu od nauczyciela akademickiego, który jest opiekunem wyjazdu;
 • praktyki zawodowej - przedstawienie wydziałowemu opiekunowi praktyk zaświadczenia o pracy lub wolontariacie w instytucji odpowiadającej profilowi praktyk, lub wypełnionego Dziennika Praktyk wraz z opinią instytucji (opiekuna praktyk w zakładzie pracy) przyjmującej studenta na praktykę oraz uzyskanie wpisu zaliczeniowego na karcie i do indeksu od wydziałowego opiekuna.

Koordynator praktyk Wydziału Artystycznego pełni nadzór dydaktyczny nad przebiegiem praktyk w roku akademickim 2012/2013 do dnia 30.09.2013 r. Student do dnia 15.06.2013 r. przesyła koordynatorowi praktyk wszystkie informacje potrzebne do wystawienia przez Uczelnię dokumentów związanych z odbyciem jego praktyk. Do dnia 20.09.2013 r. student składa dokumenty z odbycia praktyk w Dziekanacie Wydziału Artystycznego (osoby kierowane na praktykę we wrześniu składają dokumenty bezpośrednio po jej zakończeniu).

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi