ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Stypendia zagraniczne dla pracowników

Nauczyciele akademiccy - podstawowe informacje

Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni:

- wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching assignments);
- wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udzial w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie maetod nauczania itp. Staff training mobility);
- udział w projektach typu „Kurs intensywny” (Intensive Programme – IP;
- współpraca z partnerami z innych krajów przy opracowywaniu i prowadzeniu cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów);
- udział w projektach wielostronnych i w sieciach tematycznych Erasmusa;
- udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów(uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions).

Pracownicy jakich szkół wyższych i których krajów mogą uczestniczyć w programie Erasmus?

W Erasmusie mogą współpracować szkoły wyższe z krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, a także ze Szwajcarii, Chorwacji i Turcji.

Nauczyciel akademicki może skorzystać z możliwości, jakie stwarza program Erasmus, jeżeli zatrudniająca go uczelnia uczestniczcy w tym programie tj. posiada Kartę Uczelni Erasmusa, nadaną przez Komisję Europejską, i w danym roku akademickim podpisała z Narodową Agencją umowę dotyczącą prowadzenia wymiany pracowników.

Więcej informacji nt. zasad programu Erasmus i możliwości oferowanych różnym grupom odbiorców mogą Państwo znaleźć w sekcji "Informacje dla uczelni" oraz na stronie Komisji Europejskiej.

Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni i innych instytucji

Wyjazdy w Erasmusie są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

Jakie kryteria należy spełniać?

Podczas kwalifikacji kandydatów na wyjazdy uczelnie są zobowiązane uwzględnić dwa podstawowe kryteria:

- kompetencje językowe;

- doświadczenie zawodowe.

Kandydatury pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia kadry młodszej stażem powinny być traktowane priorytetowo. Uczelnie mogą zastosować dodatkowe kryteria spójne z przyjętą polityką doskonalenia zawodowego pracowników.

Gdzie ubiegać się o wyjazd w ramach wymiany Erasmusa?

O wyjazd można ubiegać się tylko w miejscu zatrudnienia. To szkoły wyższe wnioskują o fundusze na wyjazdy pracowników, prowadzą kwalifikację kandydatów, określają wysokość stypendium i wypłacają je. Rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, przeważnie wczesną wiosną.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie Erasmus i współpracy z partnerami w innych krajach oferowanych przez Państwa uczelnię udzieli uczelniany albo wydziałowy koordynator programu Erasmus lub pracownicy biura współpracy z zagranicą.

Jakie są warunki finansowe wyjazdów?

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych lub tygodniowych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

Stawki obowiązujące w programie "Uczenie się przez całe życie" podane są w dokumencie "Zaproszenie do składania wniosków w roku 2007".

Koszty podóży: z programu Erasmus mogą być pokryte rzeczywiste koszty podróży do wysokości maksymalnych stawek ustalonych w wyżej podanym dokumencie.

Koszty utrzymania (i ubezpieczenia) nie mogą przekroczyć maksymalnych stawek obowiązujących w programie.

Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.

Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste szkoły (wydziały) podpisały umowyo wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykładów, seminariów, warsztatów).

Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni. Jeśli pobyt trwa 1 tydzień lub krócej, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych.

Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Teaching programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.

Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności , wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.).

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan pracy (Work plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przezmacierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego).

W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między uczelnią macierzystą nauczyciela akademickiego a instytucją goszczącą.

Inni pracownicy uczelni - podstawowe informacje

Program Erasmus oferuje następujące możliwości pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych:

- wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff training mobility);
- udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions);
- udział w projektach wielostronnych dot. współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, których celem jest m.in. polepszanie kompetencji absolwentów i zwiększanie ich szans na zatrudnienie (HEIs /Enterprise Cooperation Projects);
- udział w projektach wspierających modernizację uczelni (wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania - Modernisation Projects);
- udział w projektach wspierających kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej - wirtualne kampusy (Virtual Campus Projects) Ulotka dla pracowników uczelni.

Pracownicy jakich szkół wyższych i ktorych krajów mogą uczestniczyć w programie Erasmus?

W Erasmusie mogą współpracować szkoły wyższe z krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, a także z Chorwacji, Szwajcarii i Turcji.

Z oferty programu mogą skorzystać pracownicy szkół wyższych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa, nadaną przez Komisję Europejską i które realizują działania, jakimi zainteresowani są pracownicy.

"Zasady kierowania zagranicę" z załącznikami

Zasady kierowania za granicę

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

formularz zgloszeniowy STA

formularz zgloszeniowy STT

Uczelnie partnerskie katowickiej ASP w ramach programu LLP ERASMUS:

 1. Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia (UPV), Hiszpania
  www.bbaa.upv.es

 2. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, Hiszpania
  www.uclm.es

 3. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Portugalia
  www.up.pt

 4. Technická Univerzita Vo Zvolene, Słowacja
  www.tuzvo.sk/sk

 5. University of East London, Wielka Brytania
  www.uel.ac.uk

 6. Glyndŵr University, Wielka Brytania
  www.newi.ac.uk/

 7. University of Reading, Wielka Brytania /tylko pedagodzy/
  www.reading.ac.uk

 8. Technological Education Institute (T.E.I) of Athens, Grecja
  www.teiath.gr

 9. Aristotle University of Thessaloniki, Grecja
  www.auth.gr

 10. Provinciale Hogeschool Limburg, Belgia
  www.phlimburg.be

 11. Bauhaus-Universität Weimar, Niemcy
  www.uni-weimar.de

 12. Accademia di Belle Arti di Urbino, Włochy
  www.accademiadiurbino.it

 13. Ecole Regionale des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, Francja
  www.artschool-st-etienne.com

 14. L'Ecole Regionale Superieure d’Expression Plastique de Tourcoing, Francja
  www.tourcoing.fr

 15. Sheffield Hallam University; Faculty of Arts, Computing, Engineering and Sciences, Wielka Brytania
  www.shu.ac.uk

 16. L’Ecole Régionale des Beaux-Arts de Saint-Etienne, Francja
  www.esadse.fr

 17. L'Ecole Superieure d'Art de Grenoble, Francja
  www.esag.fr

 18. Tomas Bata University, Zlin, Czechy
  www.utb.cz

 19. Ostravska Universita, Czechy
  www.osu.cz

 20. University of Art and Design in Cluj-Napoca The Faculty of Decorative Arts and Design, Rumunia
  www.uartdcluj.ro

 21. University of Art and Design Helsinki TaIK, Finlandia
  www.taik.fi

 22. National and Capodistrian University of Athens, Faculty of Communication and Mass Media, Grecja
  www.media.uoa.gr/

 23. Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK), Niemcy
  www.hbk-bs.de

 24. Akademie der bildenden Künste Wien, Austria
  www.akbild.ac.at

 25. Akademija Likovnih Umjetnosti u Zagrebu, Chorwacja
  www.alu.hr

 26. Artesis Hogeschool Antwerpen, Belgia
  www.artesis.be

 27. University for the Creative Arts at Maidstone, Wielka Brytania
  www.ucreative.ac.uk

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi